Politică Confidențialitate

Politică Confidențialitate

spinach-on-the-isolated-white

Politica de confidențialitate este prevăzută în temeiul art. 13 din Decretul legislativ 196/2003 (în continuare, „Codul confidențialității”) și în temeiul art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 (în continuare „Regulamentul”, Regulamentul și Codul de confidențialitate sunt definite în comun ca „Lege aplicabilă”) celor care se conectează la site-ul menționat anterior deținut de Raluca Popa. Informațiile sunt furnizate doar pentru site-ul menționat mai sus (denumit în continuare „Site-ul” sau „acest Site”) și posibilele subdomenii aferente. Acest Site și orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt rezervate persoanelor fizice care au împlinit vârsta de optsprezece ani sau minorilor dacă sunt autorizați de un părinte. Prin urmare, Operatorul de date nu colectează date cu caracter personal referitoare la subiecții sub 18 ani. La cererea părților interesate, Operatorul de date va șterge cu promptitudine toate datele personale colectate involuntar și referitoare la subiecții sub 18 ani.

Utilizatorii/vizitatorii sunt invitați să citească Politică de confidențialitate înainte de a transmite orice tip de informații personale și/sau de a completa orice formular electronic de pe site. Operatorul de date ține seama în cea mai mare măsură de dreptul la confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor săi. Pentru orice informație în legătură cu această declarație de confidențialitate, utilizatorii pot contacta în orice moment Operatorul de date, folosind următoarele metode:

– Prin trimiterea unui e-mail la contact@ralucapopa.com

– Prin Telefon: (+40) 767 005 757

Scopul tratamentului

Datele cu caracter personal colectate sunt prelucrate și utilizate de ralucapopa.com în următoarele scopuri: înregistrare și autentificare; scopuri administrativ-contabile; interacțiune cu rețelele de socializare și platforme externe, publicitate, activități de marketing, afișare de conținut de pe platforme externe, afiliere comercială, comentare conținut.

(Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la datele personale, utilizatorul/vizitatorul se poate referi la informațiile suplimentare furnizate mai jos.)

SCOPUL TRATAMENTULUI

Datele Utilizatorului colectate de Operatorul de Date includ: nume, prenume, email, număr de telefon, precum și toate informațiile personale și starea de sănătate a Utilizatorului. Nu va fi efectuată nicio altă prelucrare de către Operatorul de date în legătură cu datele personale ale Utilizatorilor, furnizate pentru acest serviciu specific. Fără a aduce atingere prevederilor din altă parte din această declarație de confidențialitate, în niciun caz Controlorul de date nu va face datele personale ale Utilizatorilor accesibile altor Utilizatori și/sau terților.

Scopuri administrativ-contabile

Acest tip de serviciu este funcțional pentru efectuarea activităților organizatorice, administrative, financiare și contabile, cum ar fi activitățile organizatorice interne și activitățile funcționale pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și precontractuale.

Conform articolului 13 din Regulamentul UE 2016/679, datele colectate pe documentele fiscale vor fi comunicate Sistemului de Carduri de Sănătate al Ministerului Economiei si Finanțelor, care in orice caz le va trata in forma agregata, pentru prelucrarea declarațiilor fiscale.

Comentare conținut

Serviciile de comentare permit Utilizatorilor să formuleze și să facă publice comentariile lor cu privire la conținutul ralucapopa.com. Utilizatorii, în funcție de setările decise de Proprietar, pot lăsa comentarii și în mod anonim. În cazul în care există un e-mail printre Datele Personale eliberate de Utilizator, acesta ar putea fi folosit pentru a trimite notificări de comentarii referitoare la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

Activități de marketing

Acest tip de serviciu permite trimiterea de material publicitar, vânzări directe, efectuarea de cercetări de piață și comunicare comercială, prin apeluri telefonice automatizate și metode similare precum sms și marketing prin e-mail.

În temeiul art. 13 din Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare „Regulamentul”), prelucrarea datelor furnizate de dumneavoastră, sau dobândite în cadrul afacerii noastre, va fi cu respectarea principiilor corectitudinii, legalității și transparenței, pentru a vă proteja confidențialitatea.

Datele personale, furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularului de înregistrare la newsletter-ul site-ului www.ralucapopa.com, vor fi prelucrate de către Operatorul de date în următoarele scopuri:

a) trimite newsletter-ul care conține material informativ pentru a permite actualizarea constantă asupra serviciilor și produselor
b) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legi, reglementări, legislație națională și comunitară, de norme civile și fiscale inerente activităților noastre în general și acordurilor existente;
c) desfășoară activitatea menționată la lit. a) prin metoda profilării părților interesate.

TIPURI DE DATE

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui Site dobândesc, în funcționare normală, unele date cu caracter personal care sunt transmise implicit în utilizarea protocoalelor de comunicație pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părți interesate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin prelucrare cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor/vizitatorilor (ex. Adresa IP, numele de domenii ale computerelor utilizate de la utilizatorii conectați la site, codul indicând starea de răspuns a datelor de la server, tipul de browser etc.).

Date furnizate voluntar de utilizatori/vizitatori/pacienți

În cazul în care utilizatorii/vizitatorii, conectându-se la acest site, își trimit datele personale pentru a accesa anumite servicii, sau pentru a face solicitări prin e-mail, aceasta presupune achiziția de către ralucapopa.com a adresei expeditorului și/sau a oricăror alte date cu caracter personal care vor fi prelucrate. Exclusiv pentru a răspunde solicitării, sau pentru prestarea serviciului.

Utilizatorul își asumă toată responsabilitatea în cazul publicării sau comunicării prin Site a Datelor cu Caracter Personal ale terților și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le difuza, eliberând Proprietarul de orice răspundere în acest sens. Datele personale pot fi introduse voluntar de către utilizator sau colectate automat în timpul navigării pe acest Site.

Operatorul de date prelucrează datele personale ale Utilizatorului/Navigatorului în următoarele condiții:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau a unui acord precontractual;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus operatorul de date;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau conexă exercitării autorității publice învestite în proprietatea titularului;
prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al proprietarului sau al terților, fără a aduce atingere prevalenței unor condiții suplimentare prevăzute de lege.

Categorii de date colectate și prelucrate
Printre Datele Personale colectate de ralucapopa.com, fie independent, fie prin intermediul terților, se numără: e-mail, nume, prenume, date de utilizare, nume de utilizator, diverse tipuri de date, cookie-uri și număr de telefon.

Date de navigație
Datele personale pot fi furnizate gratuit de utilizator/vizitator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat în timpul navigării și utilizării site-ului.

Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către ralucapopa.com sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de către ralucapopa.com, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de utilizator/vizitator, pe lângă scopurile ulterioare descrise în prezentul document și în Politica privind cookie-urile (disponibilă în secțiunea corespunzătoare).

Utilizatorul/vizitatorul își asumă responsabilitatea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin ralucapopa.com și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le difuza, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Metode de prelucrare
ralucapopa.com, in calitate de Proprietar, garantează adoptarea masurilor de securitate corespunzătoare pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizata a datelor personale colectate. Prelucrarea se realizează folosind instrumente informatice.

Toate datele vor fi tratate cu corectitudine și transparență, atât manual, cât și cu instrumente electronice și informatice; vor fi plasate în arhive speciale de hârtie și/sau informatice, sau în orice alt tip de suport adecvat, și ținute sub control constant cu proceduri de operare și măsuri de securitate adecvate, în temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul UE 679/2016, pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă și accesul neautorizat. Datele nu vor fi difuzate si pot fi, pe lângă prelucrarea de către persoane autorizate din cadrul ralucapopa.com, folosite cu desfășurarea activităților comerciale, de consultanta, administrative, financiare si tehnice, sa fie comunicate, numai in aceleași scopuri mai sus indicate, următoarelor categorii de subiecte:

Subiecții care le vor prelucra în funcția de responsabili externi ai tratamentului care le este atribuit, desemnați de ralucapopa.com, în calitate de Operator de date, care au nevoie să acceseze datele pentru a îndeplini sarcini specifice de colaborare în numele Societății necesare sau funcționale îndeplinirii afacerea noastră (companii de servicii IT, companii de marketing, externalizări administrativi, firme de consultanta fiscala, juridica, financiara si comerciala, alți profesioniști);
subiecții care vor prelucra datele în calitate de Operatori independenți de date în scopurile descrise în această declarație și limitat la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților menționate pentru scopurile de mai sus și obligațiile legale aferente.
Locul de prelucrare
Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale proprietarului, sau în orice alt loc în care se desfășoară activitățile ralucapopa.com, întotdeauna cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale utilizatorului. Vă informăm că datele personale ale utilizatorului/navigatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul. În acest ultim caz, utilizatorul poate contacta operatorul de date pentru a obține informații cu privire la temeiul legal al transferului de date în afara Uniunii Europene (către o țară terță) sau către o organizație internațională, cu decizia de adecvare relativă a unei părți a Comisiei. , precum și toate informațiile referitoare la măsurile de securitate adoptate de operatorul de date.

Perioada de retenție
Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pentru timpul strict necesar urmăririi scopurilor care au justificat colectarea. Concret: datele personale colectate pentru executarea unui contract sau a unui acord precontractual sunt păstrate până la executarea integrală a contractului. Datele cu caracter personal, pe de altă parte, colectate în scopuri legate de interesul legitim al proprietarului vor fi păstrate până la satisfacerea interesului respectiv. În acest sens, utilizatorul/navigatorul are dreptul de a obține informații suplimentare, putând contacta direct datele de contact ale proprietarului. În cazul prelucrării pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul poate păstra datele cu caracter personal până la revocarea consimțământului dat de persoana interesată. În sfârșit, proprietarul poate păstra datele cu caracter personal pe o perioadă mai lungă de timp cu respectarea unei obligații legale sau prin ordin al unei autorități.

Ștergerea datelor este avută în vedere la sfârșitul perioadei de păstrare, respectiv în timpurile aferente diferitelor scopuri.

Drepturi utilizator/vizitator
Utilizatorul/vizitatorul la care se referă datele cu caracter personal poate exercita drepturile prevăzute la Articolele 15-22 din Regulamentul UE 2016/679. Prin urmare, utilizatorul/vizitatorul are dreptul de a obține în orice moment:

– accesul la datele cu caracter personal, rectificarea acestora, limitarea prelucrării, confirmarea existenței sau nu a acelorași date, posibilitatea cunoașterii conținutului și originii acestora, verificarea exactității, solicitarea integrării sau actualizării acestora.

– Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a solicita anularea, transformarea in forma anonima sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, precum si de a se opune in orice caz, din motive legitime, prelucrării acestora, precum si dreptul la portabilitatea acestuia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.